Szállítás és Garancia

Szállítási díjak:
Magyarország egész területére 30.000 Ft felett ingyenes a szállítás.
30.000 Ft alatt a szállítási díj 1500 Ft csomagonként, maximum 15 kg-ig.
Mely összeg fel van tüntetve a számla végén.
(szállítás 1 alkalom 1500Ft.)

Személyes vásárlás boltjainkban
Személyesen is vásárolhat bemutatótermünkben, itt a termékek árai megegyeznek a web áruházban lévő árakkal.
Címe: 1067, Budapest, Eötvös utca 37.

Feliratkozás termék értesítőre:
Előfordul, hogy kifogyunk bizonyos termékből. Ha szeretnél értesítést kapni arról, hogy mikortól lesz újra kapható
web áruházunkban illetve boltjainkban,akkor iratkozz fel termék értesítőnkre és amint raktárunkba érkezik,mi ezt e-mailben jelezzük feléd.
Garancia
A termék kiszállításakor mindenképpen tartalmazza a csomag a számlát. Kérjük, ezt őrizze meg az esetleges csere miatt, mert a termékek cseréjét, vagy visszavételét csak számlával tudjuk teljesíteni.
A vásárló elállási jogai:
A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni a megrendelés napján,(ha hétköznap, akkor 15 óráig, ha hétvégén történik a rendelés, akkor az ezt követő első munkanap 15 óráig)
Ezt az igényét jelezheti ügyfélszolgálatunkon, a 06-1-373-0383 telefonszámon, illetve az info@bodynutrition.hu email címen.
Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.
A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja:
A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított 8 munkanap elteltéig élhet elállási jogával.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:
Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.
Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.
Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
A törvény további részletei megtekintése itt. (hivatkozás a törvény teljes terjedelmére)
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon.
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését
A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik.
A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!
Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, a visszaküldött termék megvizsgálásra kerül.
Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)
A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a vételár kiegyenlítésre kerül. Vásárló által megadott bankszámla számra.
A regisztrációkor megadott adatait, ha töröltetni szeretné véglegesen web áruházunkból, akkor arról e-mailben vagy telefonon kérünk értesítést.
A web áruház üzemeltetőnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy visszatérítse a vásárló számára a teljes vételárat amennyiben élni kíván az elállási jogával a vásárló és visszajuttatta a megrendelt terméket a számlával együtt.
A visszatérítés lehetséges módjait a vásárlóval egyeztetett módon teljesíti.
Adatvédelem és hozzáférés biztosítása
A web áruházban található szolgáltatások többsége nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így ezen szolgáltatások tartalmához személyazonosságod feltárása nélkül hozzáférést biztosítunk.
Az általad a társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a web áruház üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.
A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
Kijelentjük, hogy azokat az egyéb, nem személyes adatnak minősülő információkat, amelyeket bármilyen formában (levél, e-mail) ügyfélszolgálatunkra küldesz, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.
A BodyNutrition Kft a személyes adataidat kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli és tárolja, amíg az megfelel a vonatkozó jogi és etikai előírásoknak.
Vonatkozó jogszabályok
Az adatai kezelésére vonatkozó legfontosabb jogforrások az Adatvédelmi törvény, az egyes szolgáltatásokat érintő adatkezelési jogszabályok és az adatvédelmi biztos vonatkozó ajánlásai.
Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdéseit, véleményét az info@bodynutrition.hu e-mail címre juttathatja el a társaság számára.
Információ titokban tartása
A BodyNutrition Kft. az Ön személyes adatait – az adatvédelemről rendelkező jogszabályokban előírtak kivételével – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.
Személyes adatok tárolása
Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag a BodyNutrition Kft. azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. A társaság alkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik.
A BodyNutrition Kft. minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.
Weboldalunk meglátogatásakor, az oldalakon történő tallózás során a BodyNutrition Kft. az Ön felhatalmazása és engedélye nélkül semmilyen személyes adatot nem rögzít Önről.

Szavatosság:
A jótállás – eltérően a szavatosságtól – nem minden termék esetében áll fenn. Jótállás ugyanis csak arra a termékre vonatkozik, amelyre azt jogszabály előírja (kötelező jótállás), vagy amelyre nézve szerződés vagy reklám ilyen tartalmú kötelezettségvállalást tartalmaz (önkéntes jótállás). Előfordulhat az is, hogy egy termék esetében egyaránt fennáll szavatosság, kötelező, illetve önkéntes jótállás is.
Önkéntes jótállásában az eladó vagy gyártó a kötelező jótállásnál kedvezőbb feltételeket (például hosszabb jótállási idő vállalása, illetve olyan termékek esetében is jótállás biztosítása, amelyekre nem vonatkozik kötelező jótállás) is megállapíthat.
A kötelező jótállás jogszabályon alapul. Ilyen jogszabály az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. Rendelet) is, amely az új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában rendel el kötelező jótállást. Ez alapján a kötelező jótállás időtartama egy év, amelyet a vásárlás napjától, illetve az üzembe helyezéstől – amennyiben azt az eladó vagy képviselője végezte el – kell számítani.
Azt, hogy mi minősül tartós fogyasztási cikknek, a Korm. rendelet Melléklete sorolja fel.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ban foglaltakra figyelemmel a
Kormány a következő rendeletet alkotja:
1 §
(1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).
(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.
2 §
(1) A jótállás időtartama egy év.
(2) A jótállási határidő a fogyasztási cikkfogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
3 §
(1) A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni.
(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a forgalmazó nevét és címét,
b) a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá - ahol alkalmazható - azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,
c) a gyártó és - külföldről származó termék esetén - az importáló nevét, címét,
d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,
e) a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját.
(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
* 4 §
(1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
* 5 §
(1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(3) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
b) a hiba okát és a javítás módját,
c) a fogyasztási cikkfogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.
* 6 §
(1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
(2) Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
* 7 §
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
* 8 §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 117/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 119/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet és a 6/1997. (I. 22.) Korm. rendelet;
b) a tartós fogyasztási cikkek alkatrész-ellátásáról és javítószolgálatáról szóló 35/1978. (VII. 6.) MT. Rendelet, valamint az azt módosító 74/1987. (XII. 10.) MT rendelet és a 118/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet.
Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez
- Hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény;
- mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasalógép;
- villamos és/vagy gázenergiával működtetett sütő-, főzőberendezések és ezek kombinációja 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- vízmelegítők, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezések 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyeg tisztítógép, padlósúroló és fényesítő gépek
- varrógép, kötőgép;
- motoros kerti gépek, motoros kézi szerszámok, motoros szivattyúk 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- az egy éves, illetve az egy évnél hosszabb kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, babakocsi;
- lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi;
- biztonsági riasztó- és jelzőberendezések10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- elektronikus hírközlő végberendezések (telefonok, mobiltelefonok, telefax- készülékek, több funkciós készülékek stb.) 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- üzenetrögzítők, ki hangosító készülékek 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televíziók, projektorok, videomagnók 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- rádiók, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adó-vevő készülékek, amatőr rádióadók és rádióvevők, műholdas helymeghatározók 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-felvevők és s-lejátszók, DVD-felvevők és s-lejátszók, egyéni hangrendszerek és ezek tartozékai (keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal), mikrofonok és fülhallgatók 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- fényképezőgépek, film- és hangfelvevő kamerák, videokamerák és camcorderek, film- és írásvetítők, filmnagyítók, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülékek, fotónyomtatók, film- és diaszkennerek 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- MP3 lejátszók, Pen drive készülékek, illetve az ezekhez, valamint a digitális fényképezőgépekhez használatos memóriakártyák
10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- személyi számítógépek és alkatrészeik, monitorok, nyomtatók, szkennerek 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- számológépek, zsebszámológépek, menedzser kalkulátorok 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- írógépek és szövegszerkesztők 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- hangszerek 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- órák 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
- bútorok 10.000,- Ft bruttó vételár felett.
A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:
Az adott áru megrendelésének időpontja az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a vásárlóhoz.
Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt
Minden termékünkre 6 hónap javítási garanciát áll módunkban vállalni.
A nálunk vásárolt Mad-Max, Gasp , Betterbodies és Bodyaction termékek cseréje és javítása a következőképpen történik:
Csere:

Ha a vásárlás után még nem használt terméket szeretnének cserélni:/ méret, szín, vagy valamiért már nem tetszik, esetleg hibás, / a vásárlást igazoló blokkal az árun szereplő eredeti címkével és eredeti csomagolásban hibátlan állapotban kérjük visszahozni vagy vissza küldeni a terméket. Hibás áru esetében a csere csak az új nem használt,gyári hibásra vonatkozik!
Ha épp, nincs raktáron, készleten az a termék, amire cserélni szeretné, akkor levásárlási lehetőség van. Ha azonnal nem talál semmit, akkor kap egy Bont amit egy hónapon belül kell felhasználni.

Javítás:

Azokat a termékeket, amiket már használtak, pl: / kesztyű / a vásárlást igazoló blokkal a hiba megjelölésével tudjuk átvenni javításra.
Az átvételről bizonylatot adunk / Átvételi Elismervény / amin szerepel az átadó neve, az átvétel jellege, átvétel időpontja, hogy időben elkészüljön és visszakapja a vásárló minél előbb a terméket!
A javítási idő 10 nap.
A vevőket a vásárláskor tájékoztatjuk, hogy a termékre 6 Hónap javítási garancia van!

A nem rendeltetés szerinti használat során keletkezett hibás terméket nem áll módunkban megjavíttatni sem cserélni!

Gyakran feltett kérdések:
Mennyi idő múlva szállítják a csomagot, ha megrendelem?
Általában ha van minden raktáron, amit rendelt akkor 1-2 napon belül már viszi is a futár.
Ha valamilyen termékből időközben kifogytunk,akkor a várakozási időt jelezzük e-mailben.
Pólót, kesztyűt vásároltam és már használtam,de rájöttem, hogy nem jó a méret,van csere lehetőség?
Minden nálunk (web áruházban) vásárolt terméket 8 munkanapon belül visszaveszünk abban az esetben, ha még eredeti állapotban van, rajta van a címke és NEM lett hordva, használva.
Akkor nem cserélünk, ha pár nap viselés után rájössz, hogy neked
ez a méret( póló,nadrág,kesztyű) nem jó.
Mikor hozza a futár a csomagot?
Azt sajnos mi sem tudjuk, hogy pontosan mikor. Mi minden hétköznap 16 órakor átadjuk a futárcégnek a csomagokat, onnan ők a saját telephelyükre viszik,itt bevételezik a csomagokat és másnap reggel már szállítják,de hogy melyik városban milyen időpontban érkezik, ezt nem tudjuk. A szállítási időpontról a futárcég e-mailben küld értesítést.
Mi történik akkor, ha a futár nem talál a megadott címen?
Ilyen esetben a futár hagy egy értesítőt miszerint következő nap ismét viszi a címre a csomagot. Ha két egymás utáni próbálkozás után nem talál senkit a címen, akkor a futár visszaküldi nekünk a csomagot.
Nagyobb összeg vásárlása esetén jár további kedvezmény?
Nem, sajnos nem tudunk további kedvezményt biztosítani senki számára.
Tudok-e módosítani a rendelésemen?
Igen. Bármikor. Amíg nem adtuk át a futárnak a csomagot, azaz hétköznap 15 H-ig (utána már sajnos nem tudunk módosítani).
Telefonszámunk: 06-1-373-0383 vagy email info@bodynutrition.hu
Elrontunk valamit (mármint mi), mi ilyenkor a teendő?
Sajnos van ilyen. Bármennyire is igyekszünk minden csomagot kétszer is átellenőrizni, emberek dolgoznak nálunk is, és bizony előfordulhat, hogy tévedünk. MINDEN ilyen esetben a saját költségünkön javítjuk a hibát. Általában ún. Cserecsomaggal, azaz küldünk neked egy új terméket Futárral, amit akkor ad oda a futár, ha kap egy másik csomagot vissza.
Így egy útból megoldható a csere. Ennek a költsége természetesen minden esetben, amikor mi tévedünk, bennünket terhel.
Egyre kérünk csak, próbáld meg a vissza terméket egy dobozba becsomagolni, hogy az lehetőleg épen és sértetlenül érjen vissza hozzánk.
X, Y terméket kaptam ajándékba, ezt ki tudom cserélni más termékre?
Igen, van rá lehetőség, akkor, ha nincs kibontva, ha nem használta, ha megőrizte a termék számláját, és ha nem régebben, mint 2 hete vásárolta. Ilyen esetben minden cserével járó költség a vásárlót terheli.
Ha személyesen jön be Bemutatótermünkbe cserélni, akkor semmilyen költség nem terheli.
Minden termék, ami rendelhető a web áruházban, az megtalálható a bemutatóteremben is?
Általában igen, de előfordul, hogy ott is kifogyunk bizonyos termékekből. Minden esetben mielőtt vásárolni jönnétek, kérünk benneteket, hogy előtte telefonon egyeztessetek a bolttal, hogy ne keljen feleslegesen befáradni.

Folytatás
Body NutritionFOGYASZTÓ ÖV, NADRÁGTáplálékkiegészítőkENERGY1999GaspBetterBodiesMadMaxBody Action

Magyar

Pénznemek  

0